European Outdoors Company Takes Environmental Awareness to Next Level